Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Begrippen
Onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen zal het volgende worden verstaan:
Afnemer: De wederpartij van LDC die met haar een Overeenkomst heeft gesloten.
Intellectuele Eigendom: Octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- en modellen-, databanken- en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen – al dan niet octrooibare – technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
Online Product: Software, andere computerprogrammatuur, gegevensverzamelingen (databanken) en/of andere uitgaven van LDC.
Overeenkomst: De overeenkomst die tussen LDC en Afnemer is gesloten ten behoeve van de levering en/of het gebruik van Hard Copies, Online Producten en/of Trainingen door LDC aan Afnemer.
Hard Copy: Printversie van uitgaven van LDC, studiegidsen en leerboeken voor loopbaanprofessionals.
Training: Een training of enige andere bijeenkomst georganiseerd door LDC of door LDC ingeschakelde derden ten behoeve van personeel van Afnemer met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en vaardigheden met betrekking tot de Online Producten van Afnemer.
LDC: De besloten vennootschap LDC I-Talent Solutions B.V. tevens handelend onder de naam LDC Business.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van levering van Hard Copies, Online Producten en Trainingen door LDC aan of ten behoeve van Afnemer.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een aantal bijzondere delen. De bijzondere delen omvatten een aantal bijzondere voorwaarden ten aanzien van Hard Copies, Online Producten en Trainingen. Deze bijzondere voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden
2.4. In geval van strijdigheid tussen het algemene deel van deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, prevaleren de bijzondere voorwaarden.
2.5. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.6. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden en eventueel nadere Overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van LDC, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LDC ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan LDC verstrekte gegevens waarop LDC haar aanbieding of offerte heeft gebaseerd.
3.2. Alle offertes en aanbiedingen van LDC zijn geheel vrijblijvend, tenzij door LDC uitdrukkelijk anders aangegeven. Een opdracht van Afnemer aan LDC geldt steeds als een onherroepelijk aanbod van Afnemer.
3.3. Een Overeenkomst komt tot stand indien LDC de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
3.4. LDC is niet gebonden aan de inhoud van brochures, drukwerk of enige andere uitingsvorm, tenzij daar in de tussen partijen gesloten Overeenkomst uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

4. Prijzen en tarieven
4.1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn de prijzen en tarieven van LDC in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen, alsmede exclusief administratie-, verzend-, drukwerk-, trainings- en eventuele reis- en verblijfkosten.
4.2. LDC is gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de CBS Consumenten Prijs Index, alle huishoudens.
4.3. Prijsverhogingen als bedoeld in artikel 4.2 geven Afnemer geen zelfstandige grondslag om de Overeenkomst te beëindigen of te ontbinden.
4.4. In offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en bestellingen.
4.5. Als LDC op verzoek of met instemming van Afnemer werkzaamheden of andere werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden en/of prestaties worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van LDC.

5. Facturering en betaling
5.1. Facturering geschiedt in beginsel gelijktijdig met de begindatum van de Overeenkomst.
5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de betalingstermijn maximaal 30 (dertig) kalenderdagen na dagtekening van de factuur bij gebreke waarvan Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim is en de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.
5.3. Afnemer is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten.
5.4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LDC is Afnemer niet gerechtigd om enige betalingsverplichting jegens LDC te verrekenen met een vordering op LDC.
5.5. De vordering tot betaling van de volledige verschuldigde geldsom door Afnemer is in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer:
a. faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van Afnemer wordt of is aangevraagd;
b. beslag op de goederen of vorderingen van Afnemer wordt of is gelegd;
c. Afnemer overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6. Termijnen
6.1. LDC spant zich in om de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Door LDC genoemde of tussen partijen overeengekomen (leverings)data gelden steeds als streefdata en binden LDC niet.
6.2. Overschrijding van (leverings)termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.

7. Intellectuele Eigendomsrechten
7.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Hard Copies, Online Producten, Trainingen of overige materialen van LDC berusten bij LDC c.q. haar toeleveranciers of licentiegevers.
7.2. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die haar op grond van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Afnemer tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking, wijziging, verhuur of bruikleen van Hard Copies, Online Producten, Trainingen en overige materialen is uitgesloten.
7.3. Geen der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Beveiliging en persoonsgegevens
8.1. Afnemer garandeert dat zij het recht heeft om de aan LDC verstrekte persoonsgegevens te (laten) verzamelen en gerechtigd is tot het (laten) verwerken van deze persoonsgegevens. Afnemer vrijwaart LDC tegen eventuele aanspraken van betrokkenen en toezichthouders ter zake.
8.2. LDC en Afnemer zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van betrokkenen te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.
8.3. Afnemer verbindt zich om een bewerkersovereenkomst aan LDC aan te bieden indien en voor zover zij daartoe op grond van de geldende wet- en regelgeving toe gehouden zijn.

9. Aansprakelijkheid
9.1. LDC is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Afnemer. Onder indirecte schade worden in elk geval verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van data en kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van indirecte schade.
9.2. Indien LDC ongeacht het bepaalde in artikel 9.1 toch aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
9.3. Mocht de verzekeraar genoemd in artikel 9.2 om wat voor reden dan ook niet tot uitkering van het schadebedrag overgaan, dan is de totale aansprakelijkheid van LDC in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs
(excl. BTW), tenzij de schade van Afnemer te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van LDC of diens leidinggevenden. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
9.4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Afnemer voor directe schade meer bedragen dan € 20.000.

10. Beëindiging overeenkomst
10.1. LDC is gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien en zodra:
a. aan Afnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
c. Afnemer tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen wordt toegelaten, dan wel onder curatele of bewind wordt gesteld;
d. Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt, of anderszins liquideert en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LDC ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
e. er beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van de activa van Afnemer.
10.2. LDC is in geval van beëindiging conform lid 1 van dit artikel niet gehouden tot enige schadevergoeding. Beëindiging laat de rechten van LDC onverlet, meer in het bijzonder het recht op schadevergoeding wegens door Afnemer niet nagekomen verplichtingen.
10.3. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Afnemer alle in haar bezit zijnde documentatie betreffende de Overeenkomst aan LDC retourneren en (eventuele) kopieën vernietigen. Voorts zal de Afnemer alsdan geen gebruik meer maken van Online Producten en inloggegevens van LDC.

11. Geheimhouding
11.1. Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding van vertrouwelijke informatie te waarborgen voor zover mogelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Vertrouwelijke informatie is iedere mondelinge of schriftelijke door een der partijen verstrekte informatie waarvan volstrekt duidelijk is dat deze vertrouwelijk is, alsmede elke informatie waarvan de betreffende partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
11.2. Partijen verplichten zich om de van de wederpartij verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel waarvoor en de wijze waarop de informatie is verstrekt of aan hem bij de uitvoering van de Overeenkomst bekend is geworden.
11.3. Partijen zullen direct, noch indirect, mondeling of schriftelijk, of anderszins, vertrouwelijke informatie aan derden bekend maken, behalve indien de bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting tot informatieverstrekking of de bekendmaking geschiedt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
11.4. Partijen staan ervoor in dat hun personeelsleden en door hun ingeschakelde derden bovenstaande verplichtingen stipt en getrouw naleven.

12. Overmacht
12.1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting zolang sprake is van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van LDC, voor zover daaronder niet reeds begrepen, worden in elk geval verstaan: overheidsmaatregelen, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, blokkades, elektriciteitsstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen en overmacht van toeleveranciers van LDC.
12.2. Zolang sprake is van overmacht, zullen de verplichtingen van de andere partij zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop overmacht geen betrekking heeft of die reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan. Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan drie maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
13.2. Geschillen voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en daarmee verband houdende geschillen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan Rechtbank Noord-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Slotbepalingen
14.1. LDC behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen en/of aan te passen.
14.2. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. Hiertoe behoren in elk geval bepalingen die zien op intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, aansprakelijkheid en toepasselijk recht en bevoegde rechter.
14.3. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid bloot staan.

Bijzondere voorwaarden: Hard Copy

15. Begrippen
Onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen zal het volgende worden verstaan:
In Nota: Het bewaren van een bestelling van een Product door Afnemer omdat dit product niet direct leverbaar is, met als doel het uitleveren van het Product zodra dit weer leverbaar is.

16. Toepasselijkheid
16.1. Deze bijzondere voorwaarden (Hard Copy) zijn, in aanvulling op het algemene deel uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van de levering van Hard Copies door LDC aan of ten behoeve van Afnemer.
16.2. In geval van strijdigheid tussen deze bijzondere voorwaarden en het algemene deel van deze Algemene Voorwaarden prevaleren deze bijzondere voorwaarden.

17. Levering
17.1. Levering geschiedt door bezorging van een Hard Copy aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres, dan wel, indien de Hard Copies daar niet in ontvangst worden genomen of achtergelaten kunnen worden, door achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe de geadresseerde in het bezit van de Hard Copies kan komen.
17.2. Vanaf het moment van bezorging is de Hard Copy voor risico van afnemer.
17.3. Indien een Hard Copy niet direct leverbaar is, is LDC gerechtigd de bestelling In Nota te houden. Zodra de bestelde Hard Copy weer leverbaar is, bezorgt LDC deze zo spoedig mogelijk. Indien een tijdelijk niet leverbare Hard Copy onderdeel vormt van een grotere bestelling, dan bezorgt LDC eerst de Hard Copies die wel leverbaar zijn, tenzij anders is overeengekomen. De Hard Copies In Nota worden vervolgens zonder nadere administratie en/of verzendkosten bezorgd.

18. Eigendomsvoorbehoud
18.1. Alle door LDC in het kader van de Overeenkomst geleverde Hard Copies blijven eigendom van LDC totdat Afnemer de koopsom volledig heeft voldaan.
18.2. Door LDC geleverde Hard Copies, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Bijzondere voorwaarden: Online Producten

19. Begrippen
Onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen zal het volgende worden verstaan:
Credit:
Betaalmiddel om toegang te krijgen tot testen en data binnen de Online Producten van LDC.
Gebrek:
Een technisch aspect waarop of waardoor het Online Product niet functioneert conform de specificaties die staan vermeld in de Overeenkomst of de aan Afnemer verstrekte documentatie.
Gebruiker:
Een personeelslid van Afnemer die ten behoeve van Afnemer toegang verkrijgt tot één of meer Online Producten op de beveiligde website van LDC.
Licentie:
Het recht om de Online Producten te gebruiken conform de beperkingen zoals vermeld in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
Maatwerk: Specifiek voor de Afnemer ontwikkelde software, andere computerprogrammatuur, gegevensverzamelingen (databanken) en/of andere uitgaven van LDC.
Update(s): Alle vervolgversies en nieuwe releases van een Online Product.

20. Toepasselijkheid
20.1. Deze bijzondere voorwaarden zijn, in aanvulling op het algemene deel uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van de levering van Online Producten door LDC aan of ten behoeve van Afnemer.
20.2. In geval van strijdigheid tussen deze bijzondere voorwaarden en het algemene deel van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren deze bijzondere voorwaarden.
20.3. Het in deze bijzondere voorwaarden bepaalde geldt eveneens voor alle door LDC aangebrachte verbeteringen, wijzigingen en/of Updates.
20.4. Voor zover op basis van een aangeschaft Online Product een Training wordt gevolgd, zijn tevens de bijzondere voorwaarden voor Trainingen van toepassing.

21. Licentie
21.1. LDC stelt aan Afnemer een Licentie ter beschikking gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
21.2. Tenzij anders is overeengekomen, geldt de Licentie voor een periode van een (1) jaar en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd met een periode van een (1) jaar, tenzij deze door een der partijen ten minste zestig (60) dagen voor de einddatum schriftelijk is opgezegd. Een gratis proeflicentie eindigt automatisch na twee (2) weken.
21.3. Afnemer mag de Online Producten uitsluitend en ten behoeve van zijn eigen organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.
21.4. Het is Afnemer nimmer toegestaan Online Producten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Afnemer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LDC een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot Online Producten.
21.5. Tenzij anders overeengekomen, is het Afnemer niet toegestaan:
a. Online Producten geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met
b. programmatuur of (al of niet) elektronische gegevensverzamelingen van derden of van Afnemer zelf;
c. Online Producten of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk te bewerken, te wijzigen, te verveelvoudigen (ook niet als backup-kopie) of openbaar te maken;
d. Online Producten te onderwerpen aan de-compilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode en/of gegevens, tenzij dit wettelijk is toegestaan.
21.6. Afnemer zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van LDC uit te voeren onderzoek in verband met de naleving van het overeengekomen gebruik.

22. Credits
22.1. Afnemer is aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde bedragen door het gebruik van Credits door Gebruikers.
22.2. De vergoedingen en tarieven voor Credits kunnen ieder kalenderjaar door LDC worden aangepast.
22.3. Door Afnemer gekochte Credits kunnen niet worden gecrediteerd.
22.4. LDC is niet aansprakelijk voor schade, geleden door of als gevolg van onzorgvuldige omgang met inloggegevens en/of onzorgvuldig gebruik van Credits door Gebruikers.
22.5. LDC behoudt zich het recht voor om het account van een Gebruiker te verwijderen indien deze een jaar lang geen Credits heeft gebruikt.

23. Verplichtingen LDC
23.1. LDC spant zich in voor een optimale beschikbaarheid van de Online Producten. In geen geval garandeert LDC het (ongestoord) en ononderbroken functioneren en onbelemmerde beschikbaarheid van de Online Producten.
23.2. LDC kan de Online Producten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. LDC zal deze buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en onderhoud zo veel mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
23.3. Gebruikers ontvangen uiterlijk op de ingangsdatum van de Licentie de inloggegevens van LDC welke Gebruikers in staat zal stellen om de gebruiksrechten te kunnen uitoefenen.

24. Verplichtingen Afnemer/Gebruiker
24.1. Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar stellen van correcte informatie over Gebruikers, die Afnemer nodig heeft voor het aanmaken van inloggegevens.
24.2. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn of haar inloggegevens aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. Afnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en eventueel ongeautoriseerd gebruik van de inloggegevens door Gebruikers.
24.3. In geval van verlies of diefstal van inlogcodes dient Afnemer c.q. Gebruiker dit onverwijld aan LDC te melden via info@ldc.nl. Na deze melding zal door LDC de verdere toegang
worden geblokkeerd en zal Gebruiker vervangende inloggegevens ontvangen. Afnemer is verantwoordelijk voor eventuele schade die LDC heeft geleden als gevolg van verlies of diefstal van inlogcodes.
24.4. Afnemer draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de Online Producten mogelijk te maken.
24.5. Afnemer stemt ermee in dat de door haar gebruikte apparatuur en software voldoet aan de gestelde systeemeisen van LDC. Dit betreft vooral het gebruiken van een moderne browser.
24.6. Afnemer draagt er zorg voor dat Gebruikers het Online Product zorgvuldig gebruiken en daarbij de (gebruiks)instructies van LDC in acht nemen.
24.7. LDC heeft het recht om een Gebruiker met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot Online Producten te ontzeggen indien deze Gebruiker in strijd handelt met de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of instructies van LDC. In dat geval heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding en/of restitutie van de Licentievergoeding.

25. Helpdesk
25.1. LDC zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een helpdesk in stand houden die tijdens gebruikelijke werktijden telefonisch geraadpleegd kan worden voor ondersteuning en advies over het gebruik van Online Producten.

26. Gebreken
26.1. Indien zich naar oordeel van Afnemer een Gebrek voordoet, meldt Afnemer dit zo spoedig en gedetailleerd mogelijk schriftelijk aan LDC.
26.2. De gedeeltelijke of volledige onmogelijkheid een Online Product (tijdelijk) te gebruiken door toedoen van Afnemer, Gebruikers of derden, zoals nutsleveranciers, telefoonaanbieders, providers en elektriciteitsmaatschappijen, vormt geen Gebrek.
26.3. LDC zal eventuele Gebreken in Online Producten binnen een redelijke termijn proberen te herstellen. LDC is in voorkomend geval gerechtigd herstel van een Gebrek uit te stellen tot een nieuwe Update.
26.4. LDC is niet verplicht een Gebrek te herstellen indien:
a) Gebruiker/Afnemer wijzigingen aan de Online Producten heeft verricht of heeft doen verrichten;
b) Een Online Product door Gebruiker/Afnemer voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden zijn aangewend;
c) het Gebrek een gevolg is van onoordeelkundig handelen of onderhoud van de
Gebruiker/Afnemer of door hem ingeschakelde derden; of
d) Gebruiker/Afnemer een Online Product gebruikt in strijd met wet- en regelgeving, rechten van derden, de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of redelijke instructies van LDC.
26.5. Herstel van Gebreken geschiedt op een door de LDC te bepalen locatie en wijze. LDC is gerechtigd tijdelijke oplossingen, dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in Online Producten aan te brengen.
26.6. De constatering van een Gebrek geeft Afnemer geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen, tenzij LDC het Gebrek uitdrukkelijk heeft erkend en dit niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld.

27. Opschorting
27.1. Indien Afnemer niet aan enige verplichting (betaling of anderszins) uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voldoet, heeft LDC het recht het verlenen van toegang tot Online Producten op te schorten, totdat Afnemer alsnog aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

28. Maatwerk
28.1. Tenzij anders overeengekomen vindt facturatie van Maatwerk plaats aan de hand van volgend betalingsschema: 50% bij opdrachtverlening en 50% na acceptatie.
28.2. Indien een acceptatietest is overeengekomen voor Maatwerk bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na aflevering of veertien dagen na voltooiing van de installatie. Klant is verplicht te toetsen of het afgeleverde c.q. geïnstalleerde Maatwerk voldoet aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele en technische specificaties.
28.3. Afnemer wordt verondersteld het Maatwerk te hebben geaccepteerd, indien Afnemer het Maatwerk in gebruik heeft genomen, dan wel wanneer Afnemer niet uiterlijk voor het einde van de testperiode schriftelijk aan LCD heeft meegedeeld dat en waarom het Maatwerk niet wordt geaccepteerd.
28.4. Acceptatie van het Maatwerk zoals bedoeld in artikel 28.3 heeft tot gevolg dat LDC gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling, aflevering en/of installatie van dat Maatwerk.

29. Intellectuele Eigendom
29.1. Het is Gebruiker niet toegestaan enig teken, letter, merk, nummer of andere aanduiding die door LDC op of in Online Producten is aangebracht te verwijderen of te wijzigen.
29.2. Tenzij anders overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet is het Gebruiker niet toegestaan enige wijziging, verandering of verbetering aan te brengen in Online Producten.
29.3. Indien ten aanzien van een Online Product zou worden vastgesteld dat met het gebruik daarvan inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde, zal LDC zich inspannen om te zorgen dat Afnemer daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt en, zo nodig, het Online Product vervangen door een gewijzigde versie.
29.4. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op Maatwerk, berusten bij LDC c.q. haar toeleveranciers of licentiegevers.

30. Vrijwaring
30.1. LDC is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid of goede werking van systemen die zich buiten haar invloedssfeer bevinden.
30.2. Afnemer vrijwaart LDC voor aanspraken van derden als gevolg van gebeurtenissen en omstandigheden die zich buiten de invloedsfeer van LDC bevinden, bijvoorbeeld wanneer de Online Producten op verzoek van Afnemer via een API ter beschikking worden gesteld.

Bijzondere voorwaarden: Trainingen

31. Begrippen
Onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen wordt het volgende verstaan:
Computerbasis- Vaardigheden:
Typevaardigheid, muisbesturing, navigeren op internet en e-mail en kennis van de belangrijke gebruikersprogramma’s zoals tekstverwerken (Word), calculeren (Excel) en presenteren (PowerPoint).
Deelnemer: Een natuurlijk persoon die namens of ten behoeve van Afnemer deelneemt aan een Training van LDC.

Trainingsmateriaal: Al het materiaal dat ten behoeve van de Training (digitaal) ter beschikking wordt gesteld aan Deelnemers, waaronder maar niet beperkt tot documentatie, presentaties, afbeeldingen en video’s.

32. Toepasselijkheid
32.1. Deze bijzondere voorwaarden zijn, in aanvulling op het algemene deel uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van het verzorgen van of het leveren van diensten in verband met Trainingen door LDC of door haar ingeschakelde derden ten behoeve van Afnemer.
32.2. In geval van strijdigheid tussen deze bijzondere voorwaarden en het algemene deel van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren deze bijzondere voorwaarden.

33. Inschrijving
33.1. Inschrijving voor een Training kan zowel op mondelinge als schriftelijke wijze. De inschrijving is bindend na bevestiging door LDC.
33.2. Een Deelnemer dient in elk geval over Computerbasisvaardigheden te beschikken om deel te kunnen nemen aan een Training. Indien tijdens de Training blijkt dat Deelnemer niet over voldoende Computerbasisvaardigheden beschikt, behoudt LDC zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van deelname. Het ontbreken van de vereiste
Computerbasisvaardigheden van Deelnemer doet niets af aan de betalingsverplichtingen van Afnemer.

34. Betaling
34.1. Betaling van de verschuldigde vergoedingen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, doch in elk geval voor aanvang van de eerste Trainingsdag.
34.2. Indien LDC de betaling van de verschuldigde vergoedingen niet voor aanvang van de eerste trainingsdag heeft ontvangen, behoudt LDC zich het recht voor om de desbetreffende Deelnemer uit te sluiten van deelname van de Training zonder dat dit Afnemer ontslaat van haar verplichting tot betaling.

35. Annulering en verplaatsing door Afnemer
35.1. Afnemer is gerechtigd om een inschrijving voor een Training te annuleren. LDC zal een annulering zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen. De dag waarop deze schriftelijke bevestiging is verzonden wordt aangemerkt als de datum van annulering.
35.2. Meerdaagse Trainingen kunnen enkel voor aanvang van de eerste trainingsdag worden geannuleerd conform het bepaalde in lid 1. Tussentijdse annulering is niet mogelijk.
35.3. In geval van annulering wordt het volgende percentage van de overeengekomen vergoedingen bij Afnemer in rekening gebracht:
a. Tot vier (4) weken voor aanvang van de eerste trainingsdag: 0%
b. Vier (4) tot twee (2) weken voor aanvang van de eerste trainingsdag: 50%
c. Minder dan twee (2) weken voor aanvang van de eerste trainingsdag: 100%
35.4. Afnemer is gerechtigd om kosteloos een voor een Training ingeschreven Deelnemer te vervangen door een andere Deelnemer, mits dit voor aanvang van de eerste trainingsdag telefonisch aan LDC is doorgegeven.
35.5. Afnemer is gerechtigd om een inschrijving voor een Training te verplaatsen naar een andere datum. LDC zal een verzoek tot verplaatsing zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen. De dag waarop deze schriftelijke bevestiging is verzonden wordt aangemerkt als de datum waarop het verzoek tot verplaatsing is ingediend.
35.6. In geval van verplaatsing van een Deelnemer naar een andere Trainingsdatum worden de percentages zoals opgenomen in lid 3 bij Afnemer in rekening gebracht bij Afnemer.
35.7. Als een verzoek tot verplaatsing van een Training door Afnemer is ingediend dan dient de Training binnen een jaar na de datum van de oorspronkelijke eerste trainingsdag te worden gevolgd. Indien zulks niet is geschied, is Afnemer gehouden alsnog de volledige vergoeding te voldoen.

36. Annulering en verplaatsing door LDC
36.1. LDC behoudt zich het recht voor om een Training te annuleren of naar een andere datum te verplaatsen indien sprake is van overmacht in de zin van artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, ziekte van de trainer of indien onvoldoende Deelnemers zich hebben ingeschreven. In het laatste geval zal LDC dit uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de desbetreffende trainingsdag doorgeven.
36.2. In geval van annulering door LDC worden reeds in rekening gebrachte kosten gecrediteerd en reeds betaalde kosten gerestitueerd aan Afnemer.
36.3. LDC is niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer en/of eventuele aanspraken van derden die verband houden met de annulering en/of verplaatsing van een Training door LDC.

37. Intellectuele Eigendom
37.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op het Trainingsmateriaal, berusten bij LDC c.q. haar toeleveranciers of licentiegevers, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
37.2. Afnemer is slechts gerechtigd om het Trainingsmateriaal binnen haar organisatie te gebruiken voor het doel waarvoor het krachtens de Overeenkomst is verstrekt.
37.3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LDC mag het Trainingsmateriaal niet door Afnemer of Deelnemers worden openbaargemaakt, verveelvoudigt, bewerkt, gewijzigd of aan derden worden verstrekt.